ReadyNOVAکسب و کار این راهنمای ساده، نخستین گام برای آماده کردن خود تجارت برای هر فاجعه ای

کسب و کار توسعه طرح آمادگی تجاری شما

پیش از آغاز، لطفا اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنید تا مطمئن شوید که طرح آمادگی کسب و کار شما تا حد ممکن کامل است. این اطلاعات شامل نام ها، نشانی ها و اطلاعات تماس محل های مهم؛ کارمندان؛ ارائه دهندگان، نظیر ارائه دهنده بیمه شما؛ تامین کنندگان موجود و مشتریان؛ امکانات دائمی و مدیریت سوابق است.

دو گام 7 برای تکمیل برنامه آمادگی تجاری

حریم خصوصی شما مهم است! به دلایل امنیتی، داده های وارد شد در حین جلسه فعلی تان ذخیره نمی شود. اگر نیاز دارید در برنامه تان دست از کار بکشید ، لطفا مطمئن شوید که کارتان را ذخیره کرده اید.

طرح خود را آغاز کنید

برنامه آمادگی شماگام 1 طرحی برای ماندن در تجارت

اطلاعات تجاری
تجارت آنلاین ما
مکان های جایگزین
اگر این مکان در دسترس نیست، می توانیم از مکان زیر اقدام کنیم.
مدیر بحران
فرد زیر مدیر اصلی بحران ماست و در شرایط اضطراری به عنوان سخنگوی شرکت خدمت خواهد کرد.
مدیر بحران جایگزین
اگر شخص قادر به مدیریت بحران نباشد، شخص زیر وضیفه مدیریت را بر عهده خواهد گرفت.
مخاطرات
تیم طرح ریزی اضطراری
این افراد در برنامه ریزی اضطراری و مدیریت بحران مشارکت خواهند داشت.
ما قصد داریم تا با دیگران همکاری کنیم
این افراد از کسب و کارهای همسایه و مدیریت ساختمان در تیم برنامه ریزی اضطراری مشارکت خواهند داشت.
اقدامات ما در زمان بحران
در ادامه فهرست اولویت های اقدامات حساس ما آمده است و شامل کارکنان و روش هایی است که از فجایع بهبود می یابیم.
تامین کنندگان
تدارکات/مواد مورد نیاز را از منابع زیر تامین می کنیم:
تامین کننده جایگزین
اگر تامین کننده ای با فاجعه روبرو شود، ما تدارکات/مواد مورد نیاز را از این منابع تامین خواهیم کرد:
امنیت سایبری

گام 2 مدیریت سوابق مجازی

مسئولیت پشتیبان گیری
POC مسئول پشتیبان گیری از سوابق مهم است که شامل حقوق و دستمزد و سیستم های حسابداری است:
پشتیبان در محل
نسخه پشتیبان سوابق شامل یک نسخه از این طرح، نقشه محل، سیاست های بیمه، سوابق حساب بانکی و پشتبان های رایانه ای است که در محل نگهداری می شوند:
پشتیبان در خارج از محل
یک مجموعه دیگر از نسخه پشتیبان سوابق در موقعیت های خارج از محل ذیل نگهداری می شوند:
تداوم حسابداری
اگر سوابق حسابداری و حقوق و دستمزد از بین رفته اند، برای ادامه کار چنین خواهیم کرد:

گام 3 اطلاعات تماس در مواقع اضطراری

اطلاعات تماس در مواقع اضطراری

گام 4 طرح های ارتباطی در حالت اضطراری

ارتباطات
اطلاعات تماس کارمندان در مواقع اضطراری
در زیر فهرستی از کارمندان و اطلاعات تماس شخصی آنها در مواقع اضطراری آمده است:

گام 5 طرح تخلیه

اگر مجبور به ترک سریع محل کار خود شدیم:
سیستم هشدار
محل مونتاژ
محل مونتاژ جایگزین
مدیر مونتاژ
مدیر تعطیلی
اعلام وضعیت سفید
چک لیست تخلیه
Download List

گام 6 طرح پناهگاه

پناهگاه سریع
سیستم هشدار
پناهگاه ها
«مهر و موم کردن اتاق» یعنی در صورتی که کیفیت هوای آن تحت تاثیر قرار گرفت، باید به فکر محافظت از آن باشید
مدیر پناهگاه
مدیر تعطیلی
اعلام وضعیت سفید
چک لیست پناهگاه داخلی:
Download List

گام 7 طرح به اشتراک گذاری، تمرین، آموزش و بازبینی

اشتراک گذاری
زمانی که طرح خود را به اتمام رساندید، لطفا چندین نسخه از آن چاپ بگیرید و آنها را در مکان های کلیدی در محیط کار و مکان های جایگزین کاری قرار دهید و از تیم طراحی اضطراری بخواهید تا یک نسخه از آن را در خانه داشته باشند.
اقدام
لازم است تا این موارد را به کارکنان خود آموزش داده و نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله را با آنها تمرین کنید. مطمئن شوید که از بخش آموزش و بازبینی زیر استفاده می کنید. به محض اینکه کارکنان شما آموزش دیدند، لازم است تا تمرینی را برای سنجش توانایی آنها در واکنش به وضعیت اضطراری ترتیب دهید.
تاریخ های آموزش و بازبینی
تاریخ های بازبینی
نکته: حتما این تاریخ ها را در تقویم شخصی تان علامت بزنید تا روزهای تمرین و بازبینی را به شما یادآور شوند.

ذخیره و دریافت

پس از تکمیل بخش های فوق، برنامه ریز خود را ذخیره و دریافت کنید. همچنین در هر زمان می توانید کار خود را ذخیره کنید. اطلاعات شما در سرور نگهداری نمی شود. در عوض، یک فایل PDF دریافت خواهید کرد که حاوی تمام اطلاعات شماست. می توانید در هر زمانی بازگردید و فایل PDF را بارگذاری کنید و سپس اطلاعات آن را تغییر داده یا طرح خود را به اتمام برسانید.

سپس به صفحه منابع مراجعه کنید